info@rashaant.bu.gov.mn      (+976) 7034-0000 Нэвтрэх
Булган аймгийн Рашаант сум 70340000 Булган аймгийн Рашаант сум 70340000 Булган аймгийн Рашаант сум 70340000 Булган аймгийн Рашаант сум 70340000 Булган аймгийн Рашаант сум 70340000 Булган аймгийн Рашаант сум 70340000

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГ ХӨТЛӨХ ЖУРАМ


Image

DOC Татаж авах

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 05 дугаар тогтоолын

нэгдүгээр хавсралт

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГ ХӨТЛӨХ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1.Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг (цаашид “хувийн хэрэг” гэх) нь төрийн алба, төрийн албан хаагчтай холбогдсон бүртгэл, судалгаа, мэдээллийн нэгдсэн тогтолцооны бүрэлдэхүүн хэсэг мөн.

1.2.Хувийн хэрэг нь төрийн албан хаагчийн тухай болон түүний төрийн албан тушаал эрхэлсэн байдал, боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, ур чадвар, туршлага, ажлын үр дүнтэй холбогдсон мэдээллийг агуулсан судалгаа, лавлагааны үндсэн баримт бичиг байна.

1.3.Хувийн хэрэгт бүрдүүлсэн мэдээлэл нь төрийн албан хаагчийг албан тушаалд томилох, шатлан дэвшүүлэх, шагнаж урамшуулах, хариуцлага хүлээлгэх зэрэг асуудлаар эрх бүхий этгээд шийдвэр гаргахад тулгуурлах үндэслэл, эх сурвалж болно.

1.4.Хувийн хэргийг энэхүү журмын дагуу хөтөлнө.

1.5.Төрийн албанд анх шинээр орсон өдрөөс хувийн хэргийг хөтлөх бөгөөд төрийн албан хаагч бүрт зөвхөн нэг хувийн хэрэг хөтөлнө.

1.6.Төрийн албан хаагчийг өөр байгууллагад шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулахад түүний хувийн хэргийг тухайн байгууллагад нь шилжүүлж өгнө. Энэ заалт төрийн тусгай албаны гүйцэтгэх албан тушаал эрхэлж байгаа албан хаагчид үл хамаарна.

1.7.Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх асуудлыг байгууллагын хүний нөөцийн асуудал эрхэлсэн нэгж (албан тушаалтан) хариуцна.

1.8.Хувийн хэрэгт байгаа төрийн албан хаагчийн мэдээллийг улс төр, шашны үйл ажиллагаанд ямар нэгэн байдлаар ашиглах, хэрэглэхийг хориглоно.

Хоёр. Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг

2.1.Хувийн хэргийг хөтлөх (бүрдүүлэх, бүрдлийг хянах, баяжуулах, хадгалах, шилжүүлэх, хувь хүний хуулиар хамгаалагдсан нууцыг чандлан хадгалах) нь хүний нөөцийн асуудал эрхэлсэн нэгж (албан тушаалтан)-ийн үндсэн үүрэг мөн.

2.2.Хувийн хэрэг нь дараах үндсэн баримт бичгээс бүрдэнэ:

2.2.1.Албан тушаалын тодорхойлолт

2.2.1.1.Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын тодорхойлолт (цаашид “албан тушаалын тодорхойлолт” гэх)-ыг Төрийн албаны зөвлөлөөс баталсан нийтлэг журамд нийцүүлэн боловсруулж, баталгаажуулсан байна.

2.2.1.2.Албан тушаалын тодорхойлолтод тухайн албан тушаалын чиг үүрэг, түүнийг хэрэгжүүлэх албан хаагчид тавигдах Төрийн албаны тухай хуулийн 22, 23 дугаар зүйлд заасан нийтлэг болон тусгай шаардлага тусгагдсан байна.

2.2.2.Төрийн албан хаагчийн анкет

2.2.2.1.Төрийн албан хаагчийн анкет (цаашид “анкет” гэх) нь “А” болон “Б” хэсгээс бүрдэх бөгөөд анкетыг маягт (Маягт 1, Маягт 2)-ын дагуу “Анкет бичих санамж”-ийг ашиглаж бичнэ.

2.2.2.2.Анкетын асуулт бүрийг бүрэн хариулж бичнэ. Байгууллага, албан тушаалын нэрийг товчлохгүй, дэлгэрэнгүйгээр нь бичих бөгөөд анкетын эцэст түүнд орсон мэдээлэл үнэн зөв болохыг баталж, гарын үсгээ зурж, огноог бичсэн байна.

2.2.2.3.Анкет үнэн зөв бичигдсэн эсэхийг хүний нөөцийн асуудал эрхэлсэн албан тушаалтан тухайн төрийн албан хаагчийн иргэний үнэмлэх, намтар, хөдөлмөрийн дэвтэр, нийгмийн даатгалын дэвтэр, боловсрол, мэргэжлийн диплом, гэрчилгээ (үнэмлэх, сертификат)-тэй тулган шалгаж баталгаажуулна.

2.2.2.4.Анкет дахь мэдээлэл өөрчлөгдсөн тухай бүрд, албан хаагч нь ажиллаж байгаа байгууллагынхаа хүний нөөцийн асуудал эрхэлсэн ажилтанд мэдэгдэж, хувийн хэрэгтээ нэмэлт, баяжилт хийлгэж байх үүрэгтэй.

2.2.2.5.Анкетанд тухайн байгууллагад ажилд орох үед авахуулсан цээж зураг (4Х6 хэмжээтэй, малгайгүй, эгц харсан) наана.

2.2.2.6.Анкетанд нэмэлт бичилт хийх боломжгүй тохиолдолд шинэчилж байна.

2.2.2.7.Анкетын “Ажилласан байдал” гэсэн хэсэгт албан хаагчийн албан тушаал өөрчлөгдсөн тохиолдол бүрд, хүний нөөцийн асуудал эрхэлсэн албан тушаалтан холбогдох тогтоол, шийдвэрийг үндэслэн тэмдэглэл хийж байна.

2.2.2.8.Анкетанд баяжилт хийхдээ холбогдох мэдээллийн эх сурвалж (тогтоол, шийдвэр болон албан хаагчийн өөрийн нь өгсөн мэдээлэл зэрэг)-ыг үндэслэнэ.

2.2.3.Хувь хүний намтар

2.2.3.1.Төрийн албан хаагч “Хувь хүний намтар бичих санамж”-тай урьдчилан танилцсаны үндсэн дээр уг санамжийн дагуу намтраа үнэн зөв бичих үүрэгтэй.

2.2.3.2.Намтрыг А4 хэмжээтэй бичгийн цаасан дээр зүүн гар талд үдэхэд зориулсан 3.5 см-ийн зай гаргаж бичнэ.

2.2.3.3.Намтрыг санамжийн дагуу өөрөөр нь үнэн зөв бичүүлсний дараа хүний нөөцийн асуудал эрхэлсэн ажилтан анкеттай нь тулгаж шалгана.

2.2.4.Бүтээлийн жагсаалт

2.2.4.1.Бүтээлийн жагсаалтад тухайн төрийн албан хаагчийн туурвин нийтлүүлж, нийтийн хүртээл болгосон ном, зохиол, судалгаа шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл, өөрөө санаачлан болон биечлэн оролцож боловсруулж батлуулсан бодлогын баримт бичиг, хууль эрх зүйн акт болон зохих журмын дагуу баталгаажсан шинэ бүтээл, оновчтой санал зэргийг оруулна.

2.2.4.2.Бүтээлийн жагсаалтыг “Анкетын маягт”-ын “А ХЭСЭГ” буюу маягт (Маягт 1)-ын “Бүтээлийн жагсаалт” хэсэгт бичнэ.

2.2.5.Ажил байдлын тодорхойлолт

2.2.5.1.Тухайн албан хаагчийг албан тушаалд томилох, дэвшүүлэх, шилжүүлэх, сэлгэх, шагнаж урамшуулах, албан тушаалаас чөлөөлөх, халах, төрийн албаны сонгон шалгаруулалтад орох тохиолдолд ажил байдлын тодорхойлолтыг гаргана.

2.2.5.2.Тодорхойлолтод тухайн төрийн албан хаагчийн боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар, ажил хэрэгч шинж чанар зэрэг нь тухайн албан тушаалын шаардлагыг хэрхэн хангаж байгааг давуу ба сул талын тодорхой жишээ, баримттайгаар тусгасан байна.

2.2.5.3.Тодорхойлолтын төслийг төрийн албан хаагчийг шууд удирддаг албан тушаалтан бичиж, тухайн ажилтныг байлцуулан хэлэлцүүлсний үндсэн дээр эрх бүхий албан тушаалтан гарын үсэг зурж тамга, тэмдэг дарж баталгаажуулна.

2.2.5.4.Төрийн албан хаагч тодорхойлолтод бичсэн зүйлтэй санал нийлээгүй тохиолдолд тайлбараа бичиж, тодорхойлолтод хавсарган хувийн хэрэгтээ хадгалуулж болно.

2.2.5.5.Тодорхойлолтыг А4 хэмжээтэй бичгийн цаасан дээр хоёр хуудсанд багтаан бичнэ.

2.2.6.Төрийн жинхэнэ албанд орсон тухай нотлох баримт бичиг

2.2.6.1.Төрийн албаны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлд заасны дагуу төрийн албаны шалгалтад орж тэнцсэнг нотлох баримт бичиг.

2.2.6.2.“Төрийн албан хаагчийн тангараг”-ийн хуудас.

 

2.2.7.Эзэмшсэн боловсрол, мэргэжлийн диплом, мэргэшүүлэх багц сургалтын гэрчилгээний хуулбар

2.2.7.1.Боловсрол, мэргэжлийн диплом, мэргэшүүлэх багц сургалтын болон бусад сургалтын гэрчилгээ (үнэмлэх, сертификат)-ний хуулбарыг үндсэн эхээс нь хийж, нотариатаар гэрчлүүлсэн байна.

2.2.8.Хууль тогтоомжоор зөвшөөрсөн бусад материал

2.2.8.1.Төрийн албан хаагчийн дараах баримт бичгийг хувийн хэрэгт хавсаргана:

а.иргэний үнэмлэхийн хуулбар;

б.хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар;

в.цэргийн үүрэгтний үнэмлэхийн хуулбар (1990.06.03-ны өдрөөс хойш төрсөн эрэгтэй);

г.магадлан   итгэмжлэгдсэн эмнэлгийн үзлэгээр орсон эрүүл мэндийн хуудас;

д.хуульд заасан журмын дагуу гаргасан хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг (ХАСУМ)-ийн талаарх Авлигатай тэмцэх газрын дүгнэлт;

е.хуульд заасан журмын дагуу хөрөнгө орлогын мэдүүлэг (ХОМ) бөглөсөн тухай баталгаа (маягт);

ж.ажил хүлээлцсэн акт;

з.тооцооны (тойрох) хуудас;

и.төрийн албанд орох, шилжих, дэвших, суралцах, нийгмийн баталгааг хангуулах, албанаас чөлөөлөгдөх болон халагдсан зэрэг асуудлаар төрийн албан хаагчаас гаргасан санал, өргөдөл, хүсэлт, тайлбар;

к.орон сууцны нөхцөлөө сайжруулахад төрөөс дэмжлэг авсан талаарх судалгаа.

2.2.9.Цээж зураг (4х6 см)

2.2.9.1.Төрийн албан хаагчийн анкетад нааснаас гадна 4Х6 хэмжээтэй 2 хувь цээж зургийг хувийн хэрэгт хадгална.

2.2.10.Албан тушаалын карт

2.2.10.1.Албан тушаалын тодорхойлолт бүхий албан тушаал бүрд албан тушаалын карт нээх бөгөөд уг картыг “Албан тушаалын картын маягт”-ын дагуу бичнэ.

2.2.11.Илтгэх хуудас.

2.2.11.1.Төрийн албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг Төрийн албаны тухай хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.2-д заасны дагуу Засгийн газрын баталсан журмын дагуу үнэлсэн тухай илтгэх хуудас.

Гурав. Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх

3.1.Хувийн хэрэг хөтлөх, үндсэн баримт бичгийг бүрдүүлэх, баяжуулах, хадгалахад хүний нөөцийн асуудал эрхэлсэн нэгж (албан тушаалтан) дараах үүргийг хүлээнэ:

3.1.1.хувийн хэргийг анх бүрдүүлэхдээ үндсэн баримт бичгийг энэхүү журмын хоёр дахь хэсгийн хоёрт заасан дарааллын дагуу цахим болон бичгийн хэлбэрээр бүрдүүлж, хавтас үүсгэн хадгалах;

3.1.2.хувийн хэрэгт бүрдүүлсэн үндсэн баримт бичгийг “Хувийн хэрэгт байгаа үндсэн баримт бичгийн жагсаалтын маягт” (маяг 3)-ын дагуу товъёоглох;

 3.1.3.төрийн албан хаагчийн хувийн хэргийн бүрдэл, баяжилтыг хянахдаа энэхүү журмын 3.1.2-д заасан “Хувийн хэрэгт байгаа үндсэн баримт бичгийн жагсаалт”-тай тулган нягтална. Төрийн албан хаагчийг шилжих, сэлгэх үед эрх бүхий албан тушаалтны зөвшөөрлийг үндэслэн жагсаалтын дагуу бичгээр акт үйлдэн хувийн хэргийг тухайн байгууллагад хүлээлгэн өгөх;

3.1.4.төрийн албан хаагчаас өгсөн мэдээлэл, өргөдөл, хүсэлт, тайлбар болон түүний талаар бусад эх сурвалжаас өгсөн мэдээллээс шалгаж нотлогдсон мэдээллийг “Хувийн хэрэгт байгаа үндсэн баримт бичгийн жагсаалт”-д бичиж хадгалах.

3.1.5.төрийн албан хаагчийн албан тушаал өөрчлөгдсөн тохиолдол бүрд холбогдох тогтоол, шийдвэрийг үндэслэн тэмдэглэл хийж байх. Хувийн хэрэгт баяжилт хийсэн тухай бүрд холбогдох хэсэгт гарын үсэг зурж, огноог бичиж холбогдох баримт бичгийг хавсарган дугаарлаж, хувийн хэрэгт байгаа үндсэн баримт бичгийн жагсаалтад тэмдэглэх;

3.1.6.хувийн хэргийг байгууллага, нэгж, албан тушаалын ангилал, дараалалд оруулж, нууцын журмын дагуу хадгалах. Төрийн албанаас гарсан, цэрэгт татагдсан, сургуульд явсан албан хаагчийн хувийн хэргийг тусад нь архивын журмаар хадгалах;

3.1.7.хүний нөөцийн асуудал эрхэлсэн албан тушаалтан хувийн хэргээс ямар баримт материал, хэнд, хэзээ өгсөн, танилцуулсан талаар тэмдэглэл заавал хөтөлнө;

3.1.8. Хувийн хэрэгт хадгалсан мэдээллийн үнэн зөв байдлыг хариуцах.

Дөрөв. Хувийн хэргийг шилжүүлэх, хувийн хэрэгтэй танилцах

4.1.Хувийн хэргийг шилжүүлэх, хувийн хэрэгтэй танилцахад хүний нөөцийн асуудал эрхэлсэн нэгжийн дарга (нэгж байхгүй тохиолдолд байгууллагын дарга) доор дурдсан үүрэг хүлээнэ:

4.1.1.хувийн хэрэг болон түүний доторх шаардлагатай баримт бичгийг бусдад танилцуулах, баримт бичгээс хуулбар хийх зөвшөөрөл олгох;

4.1.2.Төрийн албан хаагч өөрийнхөө хувийн хэрэгтэй танилцах, тайлбар хийхийг хүсвэл түүнд анхны шаардлагаар танилцуулах

4.1.3. хувийн хэргийг өөр байгууллага, хүмүүст шилжүүлэх тохиолдолд комисс томилж, актаар хүлээлцүүлэх;

4.1.4.хувийн хэргээс хэрэгцээгүй гэж үзсэн баримт бичгийг устгах шаардлага гарвал холбогдох нэгж, архивын ажилтны саналыг авч акт үйлдэж гүйцэтгэх;

4.1.5.хувийн хэрэг бүрдүүлэх, баяжуулах, хадгалах ажлын явц байдалд хяналт тавих.

4.2.Хувийн хэрэгтэй танилцах явцад баримт бичгийг засварлах, нэмж бичих, хувийн хэргээс баримт бичиг авах, нэмж хийх, баримт бичиг зөвшөөрөлгүй хуулбарлаж авах, хувийн хэргийг бусдад дамжуулахыг хориглоно.

Тав. Хариуцлага

5.1.Энэхүү журмыг зөрчсөн албан тушаалтан Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ:

Сэтгэгдэл (50)

best rx online viagra generic

pharmacy rx one canadian pharmacy cialis 20mg

buy strong viagra uk 64

canada pharmacy 24 hour drug store online pharmacy viagra non prescription safe sites

cheap viagra on line

canadian pharmacy sky pharmacy

best price on generic viagra

canadian pharmacy express north american pharmacy global pharmacy canada phone number northwest pharmacy canada

generic viagra professional

onlinepharmacy online pharmacy uk no prescription usa no prescription generic viagra

online pharmacy viagra

pharmacy rx one review myskypharmacy

order viagra pills

canadian pharmacy canadian pharmacy no prescription canadian pharmacy supremesuppliersindia.com

медицинский юрист

Медицинский юрист: как справиться с медицинской коррупцией
юрист по медицине https://polotsk-portal.ru/pomoshh-gramotnogo-jurista-po-medicinskim-voprosam.dhtm .

Медицинский юрист

Как правильно оформить отказ от медицинского вмешательства
адвокаты по медицинским делам https://medicinskij-yurist-moskva.ru/ .

order viagra

onlinepharmacy

discount viagra pills

viagra without a prescription

юрист по долевому строительству

Как защитить свои права при скрытых дефектах в новостройке
бесплатная консультация юриста по трудовому праву https://yurist-po-dolevomu-stroitelstvu.ru/yurist-po-trudovomu-pravu .

buy viagra paypal accepted

viagra no script

юрист онлайн

Нужна помощь в юридических вопросах? Обращайтесь к нам онлайн
нужна бесплатная консультация юриста по кредитам https://yurist-in-onlajn.ru/yurist-po-kreditam/.

no prescription viagra

cialis without a prescription

viagra vs cialis

cialis without prescription

best non prescription viagra

cialis no prescription needed

консультации адвоката

Помощь для Когда обратиться за юриста в непонятной ситуации?
консультацию адвоката для защиты?
адвоката для споров?
Как найти юриста для консультации?
Какие можно решить с помощью?
Когда бесплатно получить от юриста по правовым?
Когда от юриста?
подготовиться к консультации с адвокатом для эффективной?
Какими нужно подтвердить для качественной?
документы на помощь от адвоката?
помощь можно получить за консультацией?
Куда обратиться, если возникли с документами?
оформлять с адвокатом для получения?
Какие нужно подготовить для проведения?
Когда с адвокатом о консультации и помощи?
Какие документы нужно подписать перед консультацией к адвокату?
получить для вопроса?
Как провести договоренности с оппонентом после решения с адвокатом?
Когда к заседанию после получения советов от адвоката?
бесплатные адвокаты бесплатные адвокаты.

адвокат по разводам

Развод с детьми: как происходит?
развод адвокат адвокат бракоразводный процесс.

viagra plus 400 mg

onlinepharmacy cialis online no prescription canada pharmacy 24 hour drug store

cheap brand name viagra online

canadian pharmacy express northwest pharmacy canada

viagra 25 mg

canadian pharmacy express cheap cialis no prescription canadianpharmacy

viagra non prescription safe sites

online pharmacy canadian pharmacies online

автоюрист

Автоюрист и его услуги
авто юрист консультации онлайн консультация автоюриста бесплатно без телефона.

female viagra for sale

canadian pharmacy 24h no prescription cialis canadian pharmacy no prescription

юрист по алиментам

Как вернуть задолженность по алиментам за прошлые месяцы: юридическая помощь
семейный юрист по алиментам yurist-po-alimentam-v-moskve.ru.

бесплатная консультация юриста по телефону

Получи бесплатную консультацию юриста по телефону прямо сейчас!
Пообщайтесь по телефону с опытным юристом бесплатно!
Получите о своей ситуации и получите бесплатную консультацию юриста по телефону!
Не знаете, как поступить Получите бесплатную консультацию по телефону прямо сейчас!
Получите бесплатную консультацию юриста по телефону прямо сейчас!
Вопросы юридического характера? Получите бесплатную консультацию юриста по телефону без ожидания!
Просто получите бесплатную консультацию юриста по телефону!
Ситуация требует юридической помощи? Получите бесплатную консультацию юриста по телефону сразу!
Задайте свой вопрос юристу по телефону и получите бесплатную консультацию прямо сейчас!
Непонятная ситуация? Получите бесплатную консультацию юриста по телефону без ожидания!
Непонятная юридическая ситуация? Получите бесплатную консультацию юриста по телефону и решите свои проблемы без ожидания!
Уладьте свои юридические проблемы прямо сейчас с помощью нашей консультации по телефону!
Стоимость юридических услуг слишком высока? Получите бесплатную консультацию юриста по телефону и решите свои проблемы!
Хотите сэкономить на юридических услугах? Получите бесплатную консультацию юриста по телефону и решите свои вопросы!
Нужно сэкономить на юридических услугах? Получите бесплатную консультацию юриста по телефону и решите свои проблемы сразу!
Получите близкого ответа на свои вопросы Получите бесплатную консультацию юриста по телефону и услышите правильный ответ сразу!
Нужна бесплатная консультация юриста? Получите бесплатную консультацию по телефону и решите свои проблемы прямо сейчас!
Консультация юриста по телефону - бесплатно! Получите бесплатную консультацию юриста по телефону и узнайте ответы на все свои вопросы прямо сейчас!
Нужна профессиональная помощь юриста? и разберитесь с помощью нашей консультации по телефону!
Запишитесь на бесплатную консультацию юриста по телефону прямо сейчас!
бесплатные консультации юристов по россии телефоны yurist-konsultaciya-moskva1.ru.

юрист по наследству

Профессиональная защита прав наследников в судебных спорах
вступление в наследство что делать https://nasledstvennyye-dela-v-moskve.ru/.

арбитражный юрист

Решение сложных вопросов
услуги адвоката в арбитражном суде москва https://advocate-uslugi.ru.

бесплатная юридическая консультация

Получите бесплатную юридическую консультацию онлайн способ получить содействие лишних трат на юридические услуги благодаря бесплатной консультации
Как сохранить собственные права без затрат на юридические услуги?
Бесплатная юридическая консультация постоянно под рукой
Куда обратиться бесплатную юридическую помощь?
Определяйте свои юридические вопросы быстро с бесплатной консультацией
Нужна помощь? Получите бесплатную юридическую помощь прямо сейчас
Защитите свои права с бесплатной юридической консультацией
Что делать в сложной юридической ситуации? Получите бесплатную консультацию и уладьте проблему
Максимальное пояснение правового вопроса с помощью квалифицированных юристов
Как доказать свою правоту? Получите юридическую консультацию на тему бесплатно
Гонорары юристов не всегда оправданы, узнайте, как получить бесплатную консультацию
Усложнилась юридическая ситуация? Получите бесплатную юридическую поддержку
Юридическая консультация вам доступны бесплатно
Как защитить документы без юриста? Получите бесплатную консультацию и сэкономьте
Трудно разобраться в вопроса? Получите бесплатную консультацию от Профессионалов
Безопасно получите бесплатную юридическую консультацию онлайн с помощью бесплатной юридической консультации
Не знаете, куда обратиться? Получите бесплатную консультацию
Доступная юридическая консультация по целому ряду вопросов
Не откладывайте - получите бесплатную содействие от лучших юристов

бесплатная консультация юриста

Юридические консультации для всех вопросов о праве|юридическое обслуживание бесплатно на юридические темы
Юридическая консультация бесплатно для частных лиц и предприятий по различным вопросам утверди бесплатное юридическое сопровождение от профессионалов|Получи безвозмездную консультирование от лучших юристов по различным проблемам
Специалисты поддержат с решением юридических проблем: бесплатная консультация юриста
задай вопрос юристу бесплатно http://konsultaciya-yurista-499.ru/.

Сэтгэгдэл үлдээх